Zašto "Enavigo Composite"?

Enavigo kompozit sačinjavaju elementi iz dva različita svijeta materijala ali u sinergiji daju izvanrednu kombinaciju. U vanjskim slojevima carbonska vlakna, a jezgra od laganog drveta crvenog cedra, sve povezano ili laminirano epoksidnom smolom u uvjetima vakuma.

Ono što je najbolje kod suvremenih carbonskih vlakana kombinira se s onim što je najbolje kod drveta kao dokazanog brodograđevnog materijala. Time zadržavamo izvanrednu čvrstoću vanjskih slojeva laminata koju omogućuje carbon, ali dobijamo i nova dodatna poželjna svojstva koja omogućuje "jezgra" od laganog drveta.

U sinergijskom djelovanju ova dva kompozitna materijala brodskoj konstrukciji podižu vrijednost koja se posebno ogleda u:

1 Otpornost na delaminaciju uslijed permanentnih periodičnih dinamičkih opterećenja laminata trupa udarajući u valove, pogotovo svojim plosnatim dijelom. Ovu otpornost omogućuje jezgra od prirodnog drveta koja je izvanredno otporna na zamor materijala i njegova adheziona svojstva sa carbonskom vlaknima kroz epoksidno vezivo. Ova otpornost posebno je poželjna kod brodova s plosnatim oblikom dna trupa, tj. kod brzih regatnih formi.

2 Krutost konstrukcije trupa koja je poželjna u svim smjerovima, a pogotovo u uzdužnom smjeru. Ovo svojstvo također omogućuje jezgra od drveta koja ima daleko veću čvrstoću i modul elastičnosti od uobičajenih "core" materijala.

3 Otpornost na probijanje trupa usljed nailaska na pokretne ili nepokretne prepreke. Ovo omogućuje drvena jezgra sa svojim povećanim mehaničkim svojstvima.

4 Idealniji raspored masa po vertikali broda. Kod svih plovila je poželjno da težište istisnine bude postavljeno čim niže. U "Enavigo kompozitu" trup koji je uvijek niži ima relativno težu drvenu jezgru, a paluba koja je na većoj visini ima lakšu jezgru od PVC-a, što ukupno uzevši spušta težište istisnine.

5 Akustična izolacija. Drvena jezgra uspješno apsorbira zvukove u unutrašnjosti broda, uslijed udaraca valova.

6 Vijek trajanja uslijed velike otpornosti na delaminaciju, kao glavnog uzroka ograničenog vijeka trajanja napregnutih regatnih konstrukcija.